EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ)
ธุรกิจใน บังคาลอร์ รัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย

หน่วยการเรียน: ทำธุรกิจใน บังคาลอร์. หลักสูตร:

 1. รัฐของกรรณาฏัก: ฮับเทคโนโลยี 4 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (อินเดีย)
 2. เศรษฐกิจของ กรรณาฏัก การค้าระหว่างประเทศ
 3. การทำธุรกิจในบังกาลอร์: หุบเขาซิลิคอน ของอินเดีย
 4. เทคโนโลยีสารสนเทศในกรรณาฏัก
 5. โอกาสทางธุรกิจในกรรณาฏัก
 6. กรณีศึกษ ทั่วโลก Karuturi
 7. กรณีศึกษา:
     - INFOSYS Senapathy (กริช) Gopalakrishnan ทั่วโลก
     - Karuturi จำกัด
     - Mazumdar Kiran.
     - Azim Premj

Kiran Mazumdar Biocon

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ (หลักสูตรปริญญาโท) สอนโดย EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ):

 1. ปริญญาเอก: การค้าต่างประเทศ, ธุรกิจในเอเชีย, การขนส่งระหว่างประเทศ
 2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ, เอเชีย, สำนักงานการค้าต่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ)

मास्टर विदेश पार

หลักสูตรสื่อการเรียน (ภาษา): อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ India ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน India อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Inde ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาโปรตุเกส India

หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา - ภควัทคีตา (Gandhi) Nonell
หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา (ภควัทคีตา, สเปน)

สรุปหลักสูตร: ธุรกิจใน บังคาลอร์

กรรณาฏัก เป็นรัฐที่แปดที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียทั้งในแง่ของพื้นที่และประชากร เป็นที่รู้จักกันดีในโรงไฟฟ้าของอินเดีย หรือ ซิลิคอน รัฐของอินเดีย

กรรณาฏัก เป็นหนึ่งในผู้นำในการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในอินเดีย การจ้างงานและระดับรายได้ต่อหัวจะสูงเกือบประชากรทั้งหมดมีการเข้าถึงการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ

แต่การเกษตรเป็นแกนนำของประชากรการบริการและภาคอุตสาหกรรมได้แสดงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญดึงดูด บริษัท ใหญ่จากทั่วโลก วันนี้ภาคบริการ ก่อ สูงสุดรายได้ของรัฐ

เมืองหลวงของ กรรณาฏัก, บังกาลอร์, เรียกว่ ทุนของอินเดียและเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีที่สี่ใหญ่ที่สุดในโลก

กรรณาฏัก ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคสมทบร้อยละ 36 ที่ประเทศส่งออกซอฟต์แวร์ทั้งหมด ซอฟต์แวร์ กรรณาฏัก และส่งออก สัมผัสบาท 4 พันล้าน, 46 ร้อยละกระโดดเกิน ดอลลาร์ 2600.000.000 ใน

Gopalakrishnan อินเดีย

Azim Premji Wipro

กรรณาฏัก - บังกาลอร์: หุบเขาซิลิคอน ของอินเดีย:

 1. กรรณาฏักเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของ 8 อินเดีย (ในพื้นที่และจำนวนประชากร)
 2. กรรณาฏักเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงไฟฟ้าหรือรัฐซิลิคอนของอินเดีย แนสแด็กเปิดสำนักงานในบังกาลอร์ในปี
 3. กรรณาฏักเป็นหนึ่งในผู้นำในการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย
 4. กรรณาฏักเป็นผู้รับหลักที่ 4 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในอินเดีย
 5. การจ้างงานและรายได้ต่อหัวของประชากรในระดับที่สูงและเกือบประชากรทั้งหมดมีการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาและสุขภาพ
 6. บังกาลอร์ (เมืองหลวงของ กรรณาฏัก) เป็นที่รู้จักกันเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เมืองหลวงของอินเดียและเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี 4 ที่สำคัญในโลก
 7. กรรณาฏักยังมีจำนวนมากที่สุดของ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพในประเทศอินเดีย บังกาลอร์บัญชีเป็นเวลาอย่างน้อย 97 จาก 240 บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพในประเทศอินเดีย

ในขณะที่การเกษตรเป็นเสาหลักของประชากร, บริการและภาคอุตสาหกรรมได้แสดงการเติบโตที่สำคัญดึงดูด บริษัท ใหญ่ระดับโลก

เอเชีย, การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

Tweter Tweet 
Tell a Friend:

/ Contact / Whatsapp / / Print
Info EENI กลับ

(c) EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ)
Due to the COVID Pandemic, EENI has implemented teleworking. Please only contact by email, WhatsApp or through the information request form
We do not use cookies